Samenwerken / netwerken

Gemeente Purmerend vindt het belangrijk dat ondernemers goed met elkaar samenwerken, samen investeren in hun gebied en zorgen voor gezamenlijke belangenbehartiging.


De gemeente werkt daar graag aan mee en ondersteunt waar mogelijk.


BIZ

(Bedrijveninvesteringszone)

Een BIZ (BedrijvenInvesteringsZone) is een gebied waarbinnen álle ondernemers met elkaar samenwerken. Bij een ondernemersvereniging zijn vaak lang niet alle ondernemers in het gebied aangesloten. BIZ is een landelijke wetgeving die dit voorkomt en ervoor zorgt dat daadwerkelijk iedereen meebetaalt aan het gezamenlijk belang. Denk aan promotie, uitstraling en veiligheid. Een BIZ kan alleen worden opgericht als er voldoende draagvlak is. Deze wordt gemeten via een officiële stemming. De ondernemersvereniging hoeft niet meer met de pet rond voor een – al dan niet vrijwillige - bijdrage. De gemeente int de ‘contributie’ en keert die uit aan het bestuur van de BIZ, de ondernemers dus.

Voor alle duidelijkheid: met de komst van een BIZ vermindert de inzet van de gemeente niet! Dit wordt in een overeenkomst tussen gemeente en BIZ vastgelegd. Wel is het zo dat gemeente én provincie vaak makkelijker een extra bijdrage kunnen doen als ondernemers samen in hun gebied investeren.

Sinds 2018 heeft Purmerend twee BIZ-en: Vereniging BIZ Wormerplein en Stichting BIZ Koemarkt. De winkeliers in de binnenstad zijn nu bezig om zich met ingang van 2020 te verenigen in een BIZ.

Wil je eens vrijblijvend praten over een BIZ of lijkt een BIZ een goede oplossing voor jouw winkelgebied of bedrijventerrein? Neem dan gerust contact op met Eric Griffioen.


Retailagenda

Voor de gemeente Purmerend is het belangrijk dat winkelgebieden levensvatbaar blijven, elkaar zo weinig mogelijk beconcurreren en een compleet aanbod bieden aan stad en regio. Een gezond ondernemersklimaat, dat bijdraagt aan de levendigheid en voorzieningen in de stad. Daaraan werken gemeente én ondernemers samen in de Retailagenda, voor zowel de wijkwinkelcentra als de binnenstad op thema’s als bereikbaarheid, functieverandering en samenwerking. Wil je meer weten of wil je je aansluiten bij de Retailagenda? Neem dan contact op met Eric Griffioen.


Ondernemersverenigingen

Purmerendse Regio Ondernemers PRO:

De ondernemersvereniging Purmerendse Regio Ondernemers (PRO:) draagt bij aan een goed ondernemersklimaat in Purmerend en vertegenwoordigt het bedrijfsleven uit Purmerend en naaste omgeving. Bedrijven en instellingen die in Purmerend of de regio hun vestigingsadres hebben (of er specifiek op gericht zijn) kunnen lid worden. De PRO: heeft als hoofddoelstellingen: belangenbehartiging, netwerken, kennisoverdracht en stadspromotie. Diverse werkgroepen en commissies zijn binnen de PRO: actief en er is een Juniorcommissie voor jonge ondernemers. De PRO: telt circa 300 leden, van eenmanszaak tot organisaties met meer dan 100 medewerkers.

De PRO: verstrekt via diverse kanalen informatie aan de leden over zaken en ontwikkelingen die voor het bedrijfsleven van belang zijn. Ondernemingen maken deel uit van de samenleving en hebben ook hun verantwoordelijkheid t.a.v. de leefbaarheid. De PRO: steunt daarom diverse projecten die de leefbaarheid bevorderen.


BIZ Koemarkt

De ondernemers van de Koemarkt werken samen in een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Hiermee investeren alle ondernemers op de Koemarkt gezamenlijk in de bekendheid, uitstraling, kwaliteit en veiligheid van de Koemarkt.


PCO

In de stichting Purmerendse Centrum Ondernemers zijn de winkeliers verenigd die niet binnen het Willem Eggert Centrum (WEC) en BIZ Koemarkt vallen. Doel is het gezamenlijk neerzetten van een aantrekkelijke, kwalitatieve en veilige binnenstad.


BOF
BinnenstadsOndernemersfonds

In de BOF werken de PCO, WEC en BIZ Koemarkt samen aan drie verschillende doelstellingen:

  • Promotie en marketing van het product “Binnenstad Purmerend”, zodanig dat de bezoekersaantallen toenemen en de verblijfsduur van de bezoekers wordt verlengd.
  • Betere samenwerking van en met de ondernemers (en bestaande winkeliersverenigingen), zodat de binnenstad van Purmerend het meest aantrekkelijke winkelgebied in de regio wordt.
  • Samenwerken met de gemeente en andere externe partijen, zodanig dat ook een aantal relevante zaken op bestuurlijk en ambtelijk niveau worden geregeld voor de binnenstad van Purmerend.

KHN

Koninklijke Horeca Nederland – Purmerend vertegenwoordigt alle horecaondernemers die lid zijn van KHN. De bestuurders van de afdeling Purmerend zijn de gesprekspartner van de gemeente als het gaat om horecagerelateerde wetten en regels in de stad. Daarnaast zorgen zij voor een goede relatie met de politiek en ambtenaren en komen ze op voor de belangen van de

Purmerendse horeca.


Stichting Purmerend 2000 Plus

De Stichting Purmerend 2000 Plus is een samenwerkingsverband van de gemeente met alle Purmerendse ondernemersverenigingen: de PRO, PCO en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Purmerend met als doel om de stedelijke economie van Purmerend te versterken en te stimuleren. Hiervoor voert zij concrete projecten uit, zoals Wonen boven Winkels, onderwijs en arbeidsmarkt (O3) en citymarketing.


Citymarketing

Op 7 september 2018 is citymarketing Purmerend officieel van start gegaan. En dat was zonder vele enthousiaste en betrokken ondernemers niet mogelijk geweest! Citymarketing in Purmerend is dan ook niet alleen van de gemeente, maar van de hele gemeenschap. Purmerend heeft heel wat te bieden en niet alleen op het gebied van toerisme. Purmerend is ook een perfecte plek om te wonen, werken én ondernemen. De officiële start is slechts het begin. Samen met ondernemers en betrokken partijen uit de stad gaan we Purmerend op de kaart zetten. Meer weten? Kijk dan op de website www.purmerendwaterlandsgoed.nl. Wil jij als ondernemer ook aansluiten? Neem dan contact op met de citymarketeers via info@citymarketingpurmerend.nl.


Purmer Valley

IT is een belangrijke sector in Purmerend. Versterking van deze sector is dan ook van belang voor de bedrijvigheid én de werkgelegenheid in de stad. Purmer Valley is een samenwerkingsverband van IT-bedrijven, onderwijsinstellingen en intermediaire organisaties in Purmerend, en heeft tot doel om de kwaliteit van het IT-onderwijs zodanig te verbeteren dat IT-studenten en –scholieren sneller en makkelijker een baan vinden bij de IT-bedrijven in de stad en regio. Verder wil Purmer Valley een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het (door)ontwikkelen van specifieke IT-middelen en –instrumenten. Gemeente Purmerend ondersteunt Purmer Valley door het beschikbaar stellen van geld en het opstarten en uitvoeren van initiatieven die voor de IT van belang (kunnen) zijn, zoals het aanleggen van glasvezel.


MRA

Metropoolregio Amsterdam

De gemeente Purmerend maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam. In dit kader werkt zij samen met alle overige gemeenten aan de versterking en stimulering van de regionale economie en het toerisme. Het gaat daarbij onder meer om het promoten van de Amsterdamse regio in binnen- en buitenland, het maken van afspraken over het realiseren van nieuwe werk- of hotellocaties, het voeren van specifiek beleid (bijvoorbeeld gericht op AirBnB), het stimuleren van innovatie (bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie en/of het hergebruik van materialen) en het lobbyen voor extra middelen bij het Rijk en/of de Europese Unie.

Meer informatie en aanmelden voor de nieuwsbrief:


O3

Voor onderwijsinstellingen, ondernemers en gemeente Purmerend is het essentieel dat het onderwijs zo goed mogelijk is afgestemd op de behoefte uit de markt. Maar het is net zo belangrijk dat scholieren een zo realistisch mogelijk beeld hebben van het werken in verschillende typen bedrijven en beroepsgroepen. Om dit voor elkaar te krijgen werken Ondernemers, Onderwijs en Overheid in Purmerend met elkaar samen in O3.

Landelijk, dus ook in Purmerend, is er onder meer een nijpend tekort aan vakmensen in de bouwbranche en aan professionele vrachtwagenchauffeurs. O3 heeft er onder meer toe geleid dat de opleiding Bouwen, Wonen en Interieur opnieuw is opgestart en dat er een chauffeursopleiding wordt opgezet. Met het project Leergierige Leraren bezoeken techniekdocenten Purmerendse bedrijven om hun kennis van de markt en nieuwe technieken up-to-date te houden. En op 27 januari vindt op initiatief van de Stichting Purmerend 2000 Plus het evenement Purmerend Werkt! plaats in de binnenstad.

Kortom: O3 is een vruchtbare samenwerking gericht op het heden en op de toekomst. Purmerend is trots op deze praktische samenwerking, die steeds meer zijn weg vindt naar de regio Waterland. Wil je meer weten of heb jij als ondernemer goede ideeën? Neem dan contact op met Niels Krommenhoek.